Algemene voorwaarden

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1

 • E.M.V. Food: E.M.V. Food, een handelsnaam van E.M.V. Food., statutair gevestigd te Bleiswijk, en alle direct of indirect aan haar gelieerde ondernemingen en vennootschappen;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen E.M.V. Food en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop;
 • Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
 • Diensten: door E.M.V. Food aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies;
 • Schade: alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, juridisch adviseurs en fiscalisten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
 • Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen E.M.V. Food en Afnemer, waaronder begrepen aanbiedingen en Overeenkomsten.
 • Door aanvaarding van een door E.M.V. Food gedaan aanbod, aanvaardt de Afnemer tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk door E.M.V. Food van de hand gewezen.
 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van E.M.V. Food. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.

3

 • Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens E.M.V. Food gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Ook aanbiedingen vermeld in folders, prijscouranten etc. zijn vrijblijvend. Wordt een vrijblijvend aanbod door Afnemer aanvaard, dan heeft E.M.V. Food het recht om het aanbod te herroepen.
 • Aanbiedingen en toezeggingen van door E.M.V. Food ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door E.M.V. Food schriftelijk zijn bevestigd.
 • Het staat E.M.V. Food volledig vrij om orders van een Afnemer al dan niet te accepteren.
 • Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat (1) E.M.V. Food een aanbod of bestelling van Afnemer schriftelijk bevestigt; (2) op het moment dat E.M.V. Food begint met de uitvoering van de Overeenkomst; óf (3) op het moment dat E.M.V. Food voor de betreffende Overeenkomst aan Afnemer een factuur zendt.
 • Door E.M.V. Food geaccepteerde orders van Afnemers worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is E.M.V. Food gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.

4

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af distributiecentrum van E.M.V. Food. De af te leveren Goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van Afnemer.
 • Indien en voor zover E.M.V. Food zorgdraagt voor het transport van de Goederen, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door E.M.V. Food bepaald. Afnemer is verplicht de Goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.
 • Indien E.M.V. Food, al dan niet in opdracht van de Afnemer, het transport van de Goederen regelt, is E.M.V. Food vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route. Als E.M.V. Food tevens zorgdraagt voor een transportverzekering, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 en zal Afnemer de Goederen desgewenst aanvullend verzekeren.
 • Vanaf het moment dat de Goederen voor rekening en risico van Afnemer zijn, draagt Afnemer zorg voor afdoende verzekering van de Goederen tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen.
 • E.M.V. Food heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. E.M.V. Food is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren.
 • Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van Afnemer wordt uitgesteld, Afnemer om leveringen in gedeelten verzoekt en/of Goederen niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de Goederen desondanks op Afnemer over met ingang van het moment dat deze Goederen in de administratie en/of de opslagruimte van E.M.V. Food als ‘goederen van Afnemer’ zijn geïdentificeerd. E.M.V. Food is vanaf dat moment gerechtigd om de Goederen aan Afnemer te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van Afnemer.
 • Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, juiste houdbaarheidsdatum, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, kan Afnemer daarop geen beroep meer doen indien hij E.M.V. Food daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt Afnemers recht van reclame, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan E.M.V. Food’ onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. Afnemer zal E.M.V. Food in de gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen.
 • Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van Afnemer. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.
 • Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van E.M.V. Food. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van Afnemer.
 • E.M.V. Food is niet gehouden om op monster gekochte of in de vestiging van E.M.V. Food uitgezochte Goederen terug te nemen. Het recht van reclame vervalt voorts indien Afnemer niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen of indien de Goederen in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt en/of bewerkt.
 • Zijn geleverde zaken gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal E.M.V. Food de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan Afnemer crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van E.M.V. Food. E.M.V. Food is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade ter zake gebrekkige producten.
 • Wanneer bij handelsafspraken recht van retour is afgesproken. Geldt dit enkel voor goederen die in juiste conditie zijn bewaard en nog in goede staat verkeren. Wanneer dit niet het geval is komt recht van retour te vervallen. Hierop zal altijd door E.M.V. Food een kwaliteitscontrole worden uitgevoerd

5

 • Indien E.M.V. Food Diensten verleent aan Afnemer, dan zal E.M.V. Food zich inspannen om deze Diensten zo goed mogelijk te verrichten.
 • Afnemer stemt ermee in dat E.M.V. Food voor de uitvoering van Diensten één of meer derden kan inschakelen. Voor tekortkomingen van derden, die niet in dienstverband van E.M.V. Food werken, is E.M.V. Food niet aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid van de kant van E.M.V. Food. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens Afnemer in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door de betreffende derden.

6

 • Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is E.M.V. Food eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 90 dagen, terwijl Afnemer onverminderd tot afname is verplicht.
 • Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal E.M.V. Food in overleg treden met Afnemer over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. Afnemer kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van tevoren is overeengekomen. Eventuele door E.M.V. Food te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde goederen.

7

 • De aan Afnemer geleverde Goederen en/of Diensten worden berekend tegen de prijzen van E.M.V. Food voor de betreffende Goederen en/of Diensten geldend op de dag van Levering, ook als expliciet een andere prijs is overeengekomen. Is de in rekening gebrachte prijs meer dan 10% hoger dan de aanvankelijk overeengekomen prijs, dan heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden onverwijld nadat Afnemer van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. Afnemer is niet gerechtigd om de overeenkomst op deze grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of vrachttarieven.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de Levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de Goederen voor rekening van Afnemer.
 • Afnemer is gehouden om E.M.V. Food de kosten van emballage te betalen. De emballage wordt door E.M.V. Food aan Afnemer gecrediteerd onder de voorwaarde dat Afnemer (1) deze per eigen wagen aan E.M.V. Food retourneert (2) binnen 1 jaar na levering daarvan, (3) deze emballage aan Afnemer is gefactureerd en betaald, én (4) deze door Afnemer op merk en inhoud is gesorteerd.
 • Betaling aan E.M.V. Food dient binnen 5 dagen na factuurdatum te geschieden op een door E.M.V. Food aan te geven wijze. Levering vindt eerst plaats nadat volledige betaling is ontvangen, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. E.M.V. Food is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van Afnemer heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die E.M.V. Food of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan Afnemer.
 • Vindt betaling niet plaats binnen 5 dagen na factuurdatum, althans binnen de overeengekomen betalingstermijn, dat komt Afnemer van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht tot vergoeding aan E.M.V. Food van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vermeerderd met twee (2) procentpunten. Daarnaast is Afnemer aan E.M.V. Food een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd gelijk aan 3% van het openstaande factuurbedrag.
 • Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van E.M.V. Food op Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht op eerste verzoek van E.M.V. Food terstond genoegzame en in de door E.M.V. Food gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Afnemer daar niet aan heeft voldaan, is E.M.V. Food gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 • Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Rapport Voorwerk II, zulks evenwel met een minimum van € 1.500,-.
 • Afnemer kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 8 dagen na factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt Afnemer geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur.
 • Betalingen door of vanwege de Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsom men, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.

8

 • E.M.V. Food behoudt zich het eigendom voor van de Goederen, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:
  • de door Afnemer verschuldigde prestaties voor alle door E.M.V. Food geleverde of te leveren Goederen en/of Diensten; én
  • alle vorderingen van E.M.V. Food op Afnemer wegens het tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen.
 • Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft Afnemer geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich ter zake op een retentierecht beroepen.
 • Indien Afnemer in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in artikel 7, of indien E.M.V. Food naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet na zal komen, is E.M.V. Food gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent E.M.V. Food reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. In geval Afnemer het bepaalde in dit artikellid niet op eerste verzoek nakomt, verbeurt Afnemer aan E.M.V. Food een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door Afnemer aan E.M.V. Food verschuldigde bedrag per dag.
 • Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval van verkoop is Afnemer gehouden deze Goederen eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de situatie waarin Afnemer in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. Afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen en/of daarop enig beperkt recht te vestigen.
 • Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van E.M.V. Food te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing, etc.). Op eerste verzoek van E.M.V. Food zal Afnemer kopieën verstrekken aan E.M.V. Food van de ter zake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling.
 • Op geleverde Goederen die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan – of die zijn verwerkt – en zich nog in handen van Afnemer bevinden, vestigt Afnemer hierbij ten behoeve van E.M.V. Food een pandrecht tot zekerheid van de nakoming van vorderingen, anders dan die genoemd in lid 1 van dit artikel (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – toekomstige vorderingen), die E.M.V. Food op Afnemer mocht hebben of verkrijgen. Op eerste verzoek van E.M.V. Food zal Afnemer de Goederen, die vallen onder dit pandrecht, aan E.M.V. Food ter hand stellen om daarmee een vuistpand te realiseren. Lid 3 van dit artikel is daarbij van overeenkomstige toepassing.
 • Afnemer is voorts verplicht om op eerste verzoek van E.M.V. Food:
  • Eventuele vorderingen van Afnemer op verzekeraars betreffende de Goederen bedoeld in dit artikel aan E.M.V. Food te verpanden; en/of
  • Eventuele vorderingen van Afnemer op haar debiteuren betreffende de Goederen bedoeld in dit artikel aan E.M.V. Food te verpanden; en/of
  • Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die E.M.V. Food wenst te treffen ter bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten, mits de te treffen maatregelen Afnemer niet onevenredig hinderen in zijn bedrijfsvoering.

9

 • E.M.V. Food geeft geen andere of verdergaande garantie op Goederen dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende Goed.
 • Wordt door een toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een Goed verstrekt, dan garandeert E.M.V. Food dat het betreffende Goed de eigenschappen bezit die men daarvan mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijk producten. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan 6 maanden. De garantie geldt uitsluitend bij normaal gebruik, overeenkomstig de geldende voorschriften voor het betreffende Goed. In geval het Goed binnen deze garantietermijn gebrekkig blijkt te zijn, zal Afnemer het aan E.M.V. Food retourneren. E.M.V. Food draagt zorg voor reparatie dan wel vervanging van het gebrekkige Goed. Tot meer dan dat is E.M.V. Food niet gehouden. In geen geval is E.M.V. Food gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens de mogelijke gebrekkigheid van Goederen gedurende de garantietermijn.
 • Het uitvoeren van reparatie- en/of wijzigingswerkzaamheden aan een Goed zonder de schriftelijke toestemming van E.M.V. Food doet iedere garantie vervallen. Hetzelfde geldt als Goederen niet volgens voorschrift worden behandeld en/of gereinigd.
 • Afnemer zal bij doorverkoop van Goederen aan derden geen verdergaande garantie verstrekken dan die weergegeven in dit artikel.
 • Op Diensten wordt geen garantie verstrekt. Op natuurproducten wordt geen garantie verstrekt voor zover het zaken zijn die inherent zijn aan het betreffende natuurproduct. Voor hout betreft dat bijvoorbeeld kleine scheuren, spleten en kieren, harskernen, kwasten, gering en/of gebruikelijk kleurverschil en afwijkende nervatuur.

10

 • Indien is overeengekomen dat E.M.V. Food zorg draagt voor plaatsing/montage van Goederen, dan zijn alle overige werkzaamheden (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors-, loodgieters-, elektriciteits-, gas-, schilder-, centrale verwarmings-, steiger- en timmerwerk) voor rekening en risico van Afnemer. Hetzelfde geldt voor eventueel aan te brengen bevestigingsmiddelen, stelregels en overige voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor montage / plaatsing en die niet uitdrukkelijk in de geaccepteerde offerte zijn begrepen. Afnemer draagt voorts zorg voor tijdige aanvraag en betaling van benodigde vergunningen.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de overeengekomen prijs voor plaatsing / montage uitsluitend rekening gehouden met werkzaamheden en levering tijdens gebruikelijke werkuren, ononderbroken, onder normale omstandigheden, in aanwezigheid van Afnemer, op een plaats die goed bereikbaar, veilig en goed ontsloten is aan alle kanten door verharde en bestrate toegangswegen. Is niet aan al deze voorwaarden voldaan of zijn er andere bijzondere omstandigheden waardoor levering of montage / plaatsing extra tijd kost, dan komen eventuele meerkosten voor rekening van Afnemer. Onder bijzondere omstandigheden is tevens begrepen de situatie, waarin niet geleverd kan worden omdat Afnemer niet kan voldoen aan zijn verplichting om af te nemen tegen contante betaling (mits overeengekomen) of andere redenen waarom feitelijk niet geleverd kan worden, zoals afwezigheid van Afnemer of zijn vertegenwoordiger.
 • Afnemer draagt op eigen kosten zorg voor een afsluitbare droge opslagplaats voor gereedschappen, goederen en materiaal. Daarnaast draagt Afnemer zorg voor geschikte behuizing, afdoende stroomvoorzieningen (220/380V) op de werkplek, evenals water en licht en eventuele overige wettelijke vereiste voorzieningen.
 • Afnemer draagt er voor eigen rekening en risico zorg voor dat:
  • het plaatsende/monterende personeel zijn werkzaamheden kan doen onder normale omstandigheden, op het moment dat zij daar mee willen beginnen, onbelemmerd door obstakels, en ononderbroken kan voortzetten volgens de door hen vastgestelde montage-volgorde;
  • het plaatsende/monterende personeel zijn werkzaamheden kan uitvoeren tijdens gebruikelijke werkuren, dan wel – indien zulks op verzoek van Afnemer schriftelijk is overeengekomen – buiten de normale werkuren; en
  • de bouwplaats voldoet aan alle veiligheidseisen en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Blijft Afnemer daarmee in gebreke, dan zijn alle extra kosten (inclusief extra reis- en verblijfkosten) en schade van E.M.V. Food voor rekening van Afnemer. Daaronder is uitdrukkelijk begrepen de situatie, dat de montageploeg een geplande opvolgende montage niet kan uitvoeren vanwege de bij Afnemer opgetreden vertraging.
 • Afnemer zal op de plaats van installatie / plaatsing aanwezig zijn op het moment van gereedkomen van het werk en direct nauwkeurig controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd. Reclames na vertrek van de plaatsing / montage medewerker(s) worden niet in behandeling genomen, tenzij Afnemer aantoont dat hij het betreffende gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden zijn voltooid.
 • Plaatsings-, montage-, en/of installatiekosten moeten bij vooruitbetaling worden voldaan. Zijn deze kosten niet vooraf vast te stellen, dan is Afnemer gehouden om vooraf een in redelijkheid door E.M.V. Food te berekenen voorschot daarop te betalen.

11

 • In geval van gebrekkigheid van geleverde Goederen, is de aansprakelijkheid van E.M.V. Food beperkt tot nakoming van de Garantie als opgenomen onder artikel 9 van deze Voorwaarden.
 • In alle overige gevallen (inclusief de situatie dat E.M.V. Food Diensten verleend en/of E.M.V. Food haar garantieverplichtingen om welke reden dan ook niet zou nakomen) is de aansprakelijkheid van E.M.V. Food beperkt tot vergoeding van Schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is E.M.V. Food niet aansprakelijk.
 • E.M.V. Food is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door E.M.V. Food (of door E.M.V. Food ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan Afnemer geleverde goederen.
 • In geen geval is E.M.V. Food gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf ter zake van de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van E.M.V. Food beperkt tot Schade tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering / Dienst, doch in ieder geval tot een maximum van € 10.000,-.
 • E.M.V. Food bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen E.M.V. Food ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van E.M.V. Food.
 • Iedere aansprakelijkheid van E.M.V. Food jegens Afnemer vervalt na verloop van 3 jaar nadat (1) de Goederen aan Afnemer zijn geleverd; en/of (2) de Diensten voor Afnemer zijn afgerond.
 • E.M.V. Food is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van E.M.V. Food, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van E.M.V. Food kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door E.M.V. Food ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. E.M.V. Food kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat E.M.V. Food had moeten leveren.
 • Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmachtsituatie 1 maand heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden. Artikel 4 lid 5 van deze Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

12

 • Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, bestekken, ontwerpen, etc., die door E.M.V. Food aan Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van E.M.V. Food. Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld.
 • Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan Afnemer bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal deze bescheiden op eerste verzoek van E.M.V. Food onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden.
 • In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden – waaronder uitdrukkelijk bedoeld tekeningen, bestekken, offertes, ontwerpen, etc. – is Afnemer gehouden om E.M.V. Food alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor Afnemer zijn gemaakt.

13

 • Indien Afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, is E.M.V. Food te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van E.M.V. Food op Afnemer in die gevallen terstond opeisbaar.
 • In geval van ontbinding is Afnemer verplicht om E.M.V. Food de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, welke schade minimaal gelijk is aan het bedrag van reeds aanbetaalde termijnen op de betreffende Overeenkomst.

14

 • Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 • De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
 • Indien E.M.V. Food op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat E.M.V. Food afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.
 • Afnemer is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan E.M.V. Food te melden. Goederen, die afgeleverd zijn aan het bij E.M.V. Food laatst bekende adres van Afnemer, worden geacht door Afnemer te zijn ontvangen.

15

 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen E.M.V. Food en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De rechtbank te Den Haag is mede bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen E.M.V. Food en Afnemer.

16